Schadetraject.

Een letselschadetraject bestaat in de basis uit twee stappen. De eerste stap ziet op de erkenning van aansprakelijkheid. Indien door de wederpartij aansprakelijkheid is erkend, dan kom je in stap twee: schadeafwikkeling.

Om jouw schade goed te monitoren wordt door Heelmeesters een schadestaat opgesteld. Een schadestaat is een overzicht van schadeposten die zij, namens jou, vordert. Een aantal schadeposten waaraan je kunt denken is de volgende.

Medische kosten

Bij letselschade na een ongeval heb je recht op vergoeding van de kosten van medische behandelingen. Dit is vooral interessant voor kosten die niet worden vergoed door jouw zorgverzekering.

Ziekenhuisopname

Indien je door het ongeval moet verblijven in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, dan kun je daarvoor per dag een vergoeding vragen bij de aansprakelijke partij. In deze richtlijn lees je wat de gebruikelijke vergoedingen zijn.

Huishoudelijke hulp

Jouw letsel kan ertoe leiden dat je niet meer (alle) huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten, die je vóór het ongeval wel deed. Je kunt hiervoor een hulp in de huishouding zoeken, bijvoorbeeld een professionele poetshulp of een familielid. Ongeacht de vraag of je daarvoor daadwerkelijk een vergoeding betaalt, zal de aansprakelijke partij hiervoor een bepaalde vergoeding moeten betalen. In deze richtlijn lees je de gebruikelijke vergoedingen voor mantelzorgers.

Verlies van zelfwerkzaamheid

Onder zelfwerkzaamheid wordt verstaan het arbeidsvermogen dat wordt benut in de privésfeer voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning. Die kluswerkzaamheden kunnen normaal gesproken ook tegen betaling door anderen (vakmensen) worden verricht. Bij het bepalen van de vergoeding wordt onder meer gekeken naar de klusjes die jij normaal gesproken aan of rond de woning verrichtte en die je door het ongeval nu niet meer kan uitvoeren. Verder wordt gekeken naar de grootte van jouw woning. In deze richtlijn lees je hier meer over.

Studievertraging

Blijf je zitten op school of tijdens studie als gevolg van een ongeval? Dan kun je schade vorderen wegens studievertraging. Je komt immers een jaar later op de arbeidsmarkt en hebt uiteindelijk (in jouw werkbare leven) dus minder inkomsten. Deze toekomstige inkomstenderving moet worden vergoed. Afhankelijk van het onderwijs- of opleidingstype en de duur van de studievertraging krijg je een vergoeding. De richtlijn gaat bijvoorbeeld uit van een normbedrag van € 15.200,- voor één jaar studievertraging op het VMBO en van € 22.475,- op het HBO. Daarnaast kan je aanspraak maken op vergoeding van het extra college- en boekengeld.

Verlies aan verdienvermogen

Als je door jouw letsel niet in staat bent om jouw werk uit te oefenen, kan er een flinke schadepost ontstaan. Deze schade wordt verlies aan verdienvermogen of verlies aan arbeidsvermogen genoemd. De aansprakelijke partij moet deze schade vergoeden.
Uit vaste rechtspraak volgt dat de omvang van de schade door het verminderd arbeidsvermogen na een ongeval moet worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen: 1) het inkomen van de benadeelde in de feitelijke situatie na het ongeval en 2) het inkomen dat het slachtoffer in de hypothetische situatie zonder ongeval zou hebben ontvangen. Hoewel het aan het slachtoffer is om dit te stellen en te bewijzen, worden hieraan niet te strenge eisen gesteld. Het is immers de schadeveroorzaker die ervoor heeft gezorgd dat het slachtoffer geen duidelijkheid meer kan bieden over de situatie zonder ongeval.

Pensioenschade

Een post die samenhangt met verlies aan verdienvermogen is pensioenschade. Het kan zijn dat jij door de gevolgen van het ongeval minder kunt werken en daardoor minder pensioen opbouwt. Ook deze schade komt voor vergoeding in aanmerking. Heelmeesters werkt in veel zaken samen met rekenkundigen om deze schadepost te laten begroten.

Reiskosten

Reiskosten die zijn gemaakt als gevolg van een ongeval en verband houden met jouw letselschade worden vergoed. Deze vergoeding wordt betaald door de aansprakelijke partij. De Letselschade Raad adviseert een vergoeding van € 0,33 per gereden kilometer per auto of de daadwerkelijke kosten van openbaar vervoer of taxi.

Smartengeld

Een vergoeding voor smartengeld is een financiële compensatie van alle leed, stress en pijn die jou zijn overkomen door het ongeval. Daarbij wordt in de eerste plaats naar jouw eigen situatie gekeken. Hoeveel invloed heeft het letsel op jouw leven? Wat kun je allemaal niet meer? Hoe beïnvloedt het letsel jouw (psychische) gezondheid? Daarnaast wordt rekening gehouden met eerdere uitspraken van rechters in vergelijkbare letselschadezaken. Dit laatste aspect is belangrijk bij het bepalen van de hoogte van smartengeld.

Neem vrijblijvend contact op.