De afwikkeling van een letselschadezaak is ingewikkeld. Om het wat makkelijker te maken, zijn er richtlijnen ontwikkeld. Standaardbedragen die gelden als een vergoeding voor gereden kilometers en bijvoorbeeld studievertraging. Deze bedragen worden af en toe herzien en dat is voor het jaar 2024 weer gebeurd.

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad is een overkoepelende organisatie die bestaat uit partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken. Je moet dan denken aan organisaties zoals Slachtofferhulp Nederland, het Verbond van Verzekeraars en brancheverenigingen van letselschade experts. De Letselschade Raad ontwikkelt richtlijnen met als doel discussie in letselschadezaken te voorkomen en gelijke gevallen gelijk te behandelen. De richtlijnen voorzien in een standaard manier om bepaalde schadeposten vast te stellen. Hier kan in specifieke gevallen van worden afgeweken, maar daarvoor moet je dan wel een goede reden hebben. In de meeste gevallen worden de richtlijnen gevolgd, omdat deze zijn gebaseerd op statistische gegevens die jaarlijks onder de loep genomen worden.

Indexatie 2024

Hierna volgt een overzicht van de normbedragen per 1 januari 2024. Er zijn links opgenomen naar de volledige richtlijnen in de titels van de onderwerpen.

Kilometervergoeding – De Letselschade Raad

De vergoeding voor reizen met een personenauto bedraagt € 0,33 per kilometer per 1 januari 2024.

DLRichtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding (deletselschaderaad.nl)

De Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding gaat over de vergoeding van diverse kosten van een tijdelijk verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum als gevolg van een ongeval, medisch incident of misdrijf.  Er is gekozen voor een vast bedrag van € 35,00 per dag bij opname in een ziekenhuis als gevolg van een ongeval of misdrijf door een aansprakelijke partij. De vergoeding voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening bedraagt € 18,00 per dag.

De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van de van aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding en kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis of de revalidatievoorziening te veraangenamen.

DLRichtlijn Studievertraging (deletselschaderaad.nl)

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een slachtoffer later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval of misdrijf onderbroken opleiding. De richtlijn met normbedragen ziet op studievertraging van maximaal één jaar. De normbedragen zijn in 2024 verhoogd naar:

  • Basisschool: € 7.225,00
  • Vmbo en lbo: € 16.650,00
  • Havo, mbo, vwo: € 20.275,00
  • Hbo en wo: € 24.600

DLRichtlijn Huishoudelijke Hulp (deletselschaderaad.nl)

Als een familielid of andere mantelzorger huishoudelijke activiteiten zoals schoonmaken, koken, boodschappen doen en/of kinderen verzorgen overneemt van een slachtoffer (vanwege een letsel door een ander), dan heeft men recht op een schadevergoeding. Ook als er in de onderlinge verhouding (mantelzorger – slachtoffer) niets wordt betaald voor die overgenomen taken. De normbedragen zijn in 2024 verhoogd. De Letselschade Raad gaat uit van de volgende vergoedingen, afhankelijk van de ernst van de beperkingen en de samenstelling van het gezin.

 

Is men licht of matig beperkt dan gelden de volgende normbedragen per week:

Alleenstaande: € 82,00

Tweepersoonshuishouden: € 109,00

Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: € 205,00

Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: € 177,00

Uurtarief na 3 maanden: € 11,50

 

Is het slachtoffer zwaar beperkt dan gelden de volgende normbedragen per week:

Alleenstaande: € 165,00

Tweepersoonshuishouden: € 218,00

Gezin met inwonende kinderen jonger dan 5 jaar: € 410,00

Gezin met inwonende kinderen ouder dan 5 jaar: € 354,00

Uurtarief na 3 maanden: € 11,50

 

De schadevergoeding voor de kosten van huishoudelijke hulp wordt vastgesteld volgens de volgende formule: Normbedrag volgens mate van beperking x Bijdrage (in percentage) in het huishouden (vóór het ongeval).

DLRichtlijn Zelfwerkzaamheid (deletselschaderaad.nl)

De normbedragen in deze richtlijn zijn in 2024 ook verhoogd. De richtlijn biedt normbedragen voor verlies van het vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ door een ongeval of misdrijf. Het vermogen tot ‘zelfwerkzaamheid’ wordt in de privésfeer benut voor het verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar de link naar de richtlijn.

Richtlijn Licht Letsel incl. smartengeld 2024

De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling van kleinere letselschades. Er is volgens deze richtlijn sprake van ‘licht letsel’ indien het letsel binnen zes maanden restloos geneest. In de richtlijn worden per 1 januari 2024 indicaties voor immateriële schade bij licht letsel gegeven, verdeeld in drie categorieën, te weten:

  1. Tot € 1.025,- bij oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden. Denk hierbij onder meer aan schaafwonden, kneuzingen, eerstegraads brandwonden en beperkte, niet-ontsierende littekens.
  2. Van € 675,- tot € 2.025,- bij letsel waarvoor een korte medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden en waarbij sprake is van een herstelperiode van twee tot vier maanden. Denk onder meer aan (lichte) hersenschudding of whiplash met restloos herstel, forse verzwikking of verstuiking, een gebroken rib en enkele dagen arbeidsongeschiktheid.
  3. Van € 1.350,- tot € 2.500,- bij letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer vier tot zes maanden, maar met een uiteindelijk restloos herstel (op eventueel wat beperkte, niet-ontsierende littekens na), waarvoor medische en/of therapeutische behandeling heeft plaatsgevonden. Denk hierbij onder meer aan gevallen van korte ziekenhuisopname, bij ‘eenvoudige’ botbreuken, indien sprake is van een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid.

(Onder arbeidsongeschikt wordt tevens verstaan het niet of niet volledig kunnen uitvoeren van taken, bijvoorbeeld in de huishouding.)

Meer weten?

Wil je meer weten over deze richtlijnen of over de berekening van een schadevergoeding? Neem dan gerust contact met ons op via telnr. 0492 – 745 537.

Abonneer op onze nieuwsbrief.

We houden je graag op de hoogte

Wij versturen de nieuwsbrief via Mailchimp.com. Jouw e-mailadres wordt op haar server verwerkt. Akkoord? *
Lees haar privacyverklaring op https://mailchimp.com/

Lees ook onze andere blogs

Steenovenweg 5 te Helmond

Benieuwd?

Bel ons op 0492 – 745 537