Heelmeesters motivatie

In een onzekere tijd is het belangrijk een betrouwbare partner te hebben.

Gratis eerste gesprek

Heelmeesters maakt een eerste beoordeling en kijkt naar de te verwachte kosten. Ben je voor rechtsbijstand verzekerd, dan kan zij je mogelijk gratis bijstaan.

Maximaal resultaat

Heelmeesters legt de lat hoog en streeft naar het hoogst haalbare resultaat binnen de gegeven omstandigheden. Bij iedere stap in het proces schat zij jouw kansen opnieuw in.

Kennis en deskundigheid

Heelmeesters beschikt over specialistische kennis en is lid van de LSA. Deze kennis geeft jou in veel gevallen een voorsprong op de wederpartij.

Korte lijnen

Heelmeesters reageert snel en is toegankelijk. Heelmeesters houdt je goed op de hoogte van ontwikkelingen in jouw dossier. Veel te bespreken? Kom dan gerust op de koffie.

De juridische beoordeling van een beroepsziekte.

Op de werkgever rust de zorgplicht om het redelijkerwijs noodzakelijke te doen om te voorkomen dat een werknemer (fysieke of geestelijke) gezondheidsschade lijdt in de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden. Een werkgever dient kort gezegd te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Werkgever heeft ruime zorgplicht

Als uitgangspunt geldt dat indien een werknemer gezondheidsschade oploopt in de uitoefening van zijn/haar werk, de werkgever daar in beginsel voor aansprakelijk is. Slechts als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, dan ontkomt hij aan aansprakelijkheid. Met de zorgplicht wordt overigens niet beoogd een absolute waarborg te creëren voor de bescherming tegen het gevaar van werkgerelateerde schade. Echter, de zorgplicht heeft wel een (bijzonder) ruime strekking.

Wat moet je bewijzen?

Bij beroepsziekten is vrijwel altijd sprake van langzaam intredende gezondheidsklachten. Hierdoor is de oorzaak van die klachten achteraf niet altijd met nauwkeurigheid vast te stellen. Het is dan vaak niet duidelijk of de oorzaak überhaupt werkgerelateerd is. Om een werknemer bij beroepsziekten tegemoet te komen in zijn stelplicht en bewijslast, hanteren rechters de ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  1. De werknemer dient te stellen, en bij betwisting te bewijzen, dat hij zijn werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid.
  2. Daarnaast dient de werknemer te stellen, en bij betwisting aannemelijk te maken, dat hij lijdt aan een ziekte of gezondheidsklachten welke door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt.
  3. De werkgever is dan aansprakelijk, op grond van het vermoeden dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Voor de toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel is echter geen plaats in het geval het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is. Je dient dan dus het oorzakelijk verband te bewijzen tussen jouw gezondheidsklachten en de werkzaamheden. Je wordt daarbij dan niet geholpen door voorgaande omkeringsregel.

Kosten en mogelijkheden

Om de haalbaarheid van jouw zaak te onderzoeken, moet Heelmeesters hoogstwaarschijnlijk een beroep doen op één of meerdere medische deskundige(n). Hierdoor zijn dit soort kwesties doorgaans kostbaarder dan overige letselschadezaken.

Leg jouw kwestie vrijblijvend aan Heelmeesters voor, dan vertelt zij kosteloos wat de mogelijkheden zijn.

Neem vrijblijvend contact op.